СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Родителски срещи за първи, пети и осми клас

Автор: Елена Костадинова - директор - сеп• 07•21

Уважаеми родители,

На 13.09.2021 година от 18:00 часа ще се проведат родителски срещи за първи клас в сградата на улица “Чорлу № 14, а за пети и осми клас в сградата на улица “Георги Кондолов” № 44 а.  Предвижда се родителските срещи да се проведат присъствено при спазване на противоепидемичните мерки. При настъпила  промяна в  епидемичната обстановка в страната ще ви информираме допълнително чрез сайта на училището за начина им на провеждане.

Списъци на учениците от първи клас по паралелки за учебната 2021/2022 година

Автор: Иванка Дачева - сеп• 02•21
Уважаеми родители,
Предлагаме на Вашето внимание списъци с учениците в първи клас  за учебната 2021/2022 година /списъците може да видите ТУК/.
С цел защита на личните данни на децата Ви публикуваме списъците без имена, а с номерата по ред в съответното класиране от системата за централизирано електронно класиране на Община Пловдив.  Тези от Вас, които не разполагат с номера по ред на записване могат да получат информация за паралелката на детето си  на телефон 032 69 25 19.

 

Еднократна помощ от 300 лева за учениците от І и VІІІ клас

Автор: Иванка Дачева - сеп• 02•21

Уважаеми родители,
Всички ученици, които са записани за първи път в I или в VIII клас имaт право на еднократна помощ от 300 лева за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година.
Средствата се отпускат независимо от Вашите доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:
- Удостоверение, че детето (децата) e/ca записано/и в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.
- Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 година. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги — 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, и 3121 за ученици, записани в осми кла, са достъпни през Системата зa сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви е-Услуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (HAП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси относно заявяване на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ — тел. 070020341, имейл: helpаe-gov.bg.