СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Стипендии

Автор: Иванка Дачева

Критерии за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии

Общ критерий за допускане до класиране
До класиране за съответния вид стипендия се допускат ученици, които отговарят едновременно на следните условия:

 • отговарят на условията на чл. 1 (1) от Постановление 328 на МС от 21.02.2017 година за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование;
 • подали са в срок заявление – декларация с приложени към нея изискуемите документи;
 • имат завършено основно образование;
 • обучават се в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и при обучение чрез работа (дуална система на обучение);
 • не повтарят учебната година /с изключение на повтарящ поради болест/;
 • нямат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет – до заличаване на санкцията.

Класният ръководител потвърждава наличието на тези обстоятелства с подписа си върху заявление – декларацията на ученика.

Допълнителни критерии за допускане до класиране за различните видове стипендии:

 • за допускане до класиране за стипендия за постигнати образователните резултати – среден успех по предмети /ЗП, ПП и ЗИП/ по-голям или равен на 5,50;
 • за допускане до класиране за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – среден успех по предмети /ЗП, ПП и ЗИП/ по-голям или равен на 4,50 и доход на член от семейството на ученика по-нисък от средната минимална работна заплата за страната през предходните 6 месеца.

Критериите  за класиране на учениците за различните видове стипендии

Класирането на учениците за стипендия за постигнати образователните резултати става по низходящ ред на база среден успех по предмети /ЗП, ПП и ЗИП/. Учениците с равен среден успех  се класират по низходящ ред на база оценката по български език и литература. Ако при класирането има ученици с равен среден успех и еднаква оценка по български език и литература, то те се класират по низходящ ред на база оценката по математика.

Класирането на учениците за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането става по възходящ ред според дохода на член от семейството на ученика през предходните 6 месеца.

Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия в училището

Срокът за подаване на заявления – декларации от учениците е:

 • за І-ви срок на текущата учебна година – до 16 октомври;
 • за ІІ-ри срок на текущата учебна година – до 19 март.

При кандидатстване за стипендия за постигнати образователните резултати класният ръководител проверява средния успех на ученика и го заверява с подписа си върху заявление-декларацията на ученика.

При кандидатстване за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат следните документи:

 • служебни бележки за дохода на семейството през последните шест месеца или документи за липсата на такъв;
 • служебни бележки от  училищата на пълнолетните /но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст/ братя и сестри , че продължават да учат за придобиване на средно образование;
 • копие от съдебно решение за развод и присъдена издръжка /при разведени родители/ и нотариално заверена декларация за липсата на последващ брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на  Постановление 328 на МС от 21.02.2017 година за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

Когато родител декларира чрез собственоръчно написана декларация доход или липсата на такъв, липсата на последващ брак или фактическо съпружеско съжителство с лице, което не е родител и декларацията не е заверена от нотариус, подписът на декларатора се полага пред класния ръководител.

При кандидатстване за стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания към заявление – декларацията на ученика се прилага и актуален документ от ТЕЛК, доказващ  увреждането.

При кандидатстване за стипендия за ученици без родител/-ли към заявление-декларацията на ученика се прилагат и копия от смъртния/-те акт/-ове на родителя/-ите, копие на  решение на съда и/или служебна бележка при настаняване в дом за деца, лишени от родителски грижи, приемни семейства.

При кандидатстване от ученика за еднократна стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование към заявление – декларацията се прилага и доклад на класния ръководител на ученика.

При кандидатстване за еднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност към заявление – декларацията се прилага и документ, доказващ постижението.

Документи

Постановление 328 на МС от 21.02.2017 година за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование може да изтеглите ОТТУК.

Заявление – декларация за попълване може да изтеглите ОТТУК.

Заповедта на директора на СУ “Свети Константин – Кирил Философ” за определяне на комисия по стипендиите  за IІ-ри срок на учебната 2023/2024 година може да изтеглите ОТТУК.

Заповедта на директора на СУ “Свети Константин – Кирил Философ” за утвърждаване на условията за получаване на стипендии за  IІ-ви срок на учебната 2023/2024 година може да изтеглите ОТТУК.

 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>