СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Стипендии

Автор: Иванка Дачева

Критерии за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии

Общ критерий за допускане до класиране
До класиране за съответния вид стипендия се допускат ученици, които отговарят едновременно на следните условия:

 • отговарят на условията на чл. 1 (1) от Постановление 328 на МС от 21.02.2017 година за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование;
 • подали са в срок заявление – декларация с приложени към нея изискуемите документи;
 • имат завършено основно образование;
 • обучават се в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и при обучение чрез работа (дуална система на обучение);
 • не повтарят учебната година /с изключение на повтарящ поради болест/;
 • нямат наложена санкция по предложение на педагогическия съвет – до заличаване на санкцията.

Класният ръководител потвърждава наличието на тези обстоятелства с подписа си върху заявление – декларацията на ученика.

Допълнителни критерии за допускане до класиране за различните видове стипендии:

 • за допускане до класиране за стипендия за постигнати образователните резултати – среден успех по предмети /ЗП, ПП и ЗИП/ по-голям или равен на 5,50;
 • за допускане до класиране за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането – среден успех по предмети /ЗП, ПП и ЗИП/ по-голям или равен на 4,50 и доход на член от семейството на ученика по-нисък от средната минимална работна заплата за страната през предходните 6 месеца.

Критериите  за класиране на учениците за различните видове стипендии

Класирането на учениците за стипендия за постигнати образователните резултати става по низходящ ред на база среден успех по предмети /ЗП, ПП и ЗИП/. Учениците с равен среден успех  се класират по низходящ ред на база оценката по български език и литература. Ако при класирането има ученици с равен среден успех и еднаква оценка по български език и литература, то те се класират по низходящ ред на база оценката по математика.

Класирането на учениците за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането става по възходящ ред според дохода на член от семейството на ученика през предходните 6 месеца.

Конкретни условия и ред за предоставяне на всеки вид стипендия в училището

Срокът за подаване на заявления – декларации от учениците е:

 • за І-ви срок на текущата учебна година – до 21 октомври;
 • за ІІ-ри срок на текущата учебна година – до 13 април.

При кандидатстване за стипендия за постигнати образователните резултати класният ръководител проверява средния успех на ученика и го заверява с подписа си върху заявление-декларацията на ученика.

При кандидатстване за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат следните документи:

 • служебни бележки за дохода на семейството през последните шест месеца или документи за липсата на такъв;
 • служебни бележки от  училищата на пълнолетните /но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст/ братя и сестри , че продължават да учат за придобиване на средно образование;
 • копие от съдебно решение за развод и присъдена издръжка /при разведени родители/ и нотариално заверена декларация за липсата на последващ брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на  Постановление 328 на МС от 21.02.2017 година за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

При кандидатстване за стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания към заявление – декларацията на ученика се прилага и актуален документ от ТЕЛК, доказващ  увреждането.

При кандидатстване за стипендия за ученици без родител/-ли към заявление-декларацията на ученика се прилагат и копия от смъртния/-те акт/-ове на родителя/-ите, копие на  решение на съда и/или служебна бележка при настаняване в дом за деца, лишени от родителски грижи, приемни семейства.

При кандидатстване от ученика за еднократна стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование към заявление – декларацията се прилага и доклад на класния ръководител на ученика.

При кандидатстване за еднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност към заявление – декларацията се прилага и документ, доказващ постижението.

Документи

Постановление 328 на МС от 21.02.2017 година за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование може да изтеглите ОТТУК.

Заявление – декларация за попълване може да изтеглите ОТТУК.

Заповедта на директора на СУ “Свети Константин – Кирил Философ” за определяне на комисия по стипендиите  за IІ-ри срок на учебната 2021/2022 година може да изтеглите ОТТУК.

Заповедта на директора на СУ “Свети Константин – Кирил Философ” за утвърждаване на условията за получаване на стипендии за  IІ-ри срок на учебната 2021/2022 година може да изтеглите ОТТУК.

 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>