СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Въпроси и отговори във връзка с отпускане на стипендии

Автор: Иванка Дачева

Ученик съм на СОУ “Св. Константин – Кирил Философ”. При какви условия ще ми бъде отпусната стипендия?

Трябва да имаш завършено основно образование, да учиш в дневна (присъствена) форма на обучение, да не повтаряш класа (с изключение на повтарящ поради болест), да нямаш действащо наказание по решение на педагогическия съвет на училището и да отговаряш още на поне едно от следните условия:
- да имаш успех не по-нисък от 5,50 (стипендия за отличен успех);
- да имаш успех не по-нисък от 4,50 и месечен доход на член от семейството под минималната за страната работна заплата (социална стипендия);
- да притежаваш степен на инвалидност (стипендия по инвалидност);
- да имаш починал родител (стипендия за ученици без родители или с един родител).

Какъв е размерът на ученическата стипендия?

Стипендиите за отличен успех, по инвалидност и за ученици без родители или с един родител са в размер на 21 лева месечно. Социалната стипендия е в размер на 18 лева на месец.

Колко време ще получавам стипендията си?

Отпуснатите стипендии за І-ви учебен срок се полагат за времето от 1 октомври до 31 януари включително. Стипендиите за ІІ-ри учебен срок се полагат за времето от 1 февруари до 30 юни включително. Ако стипендията за втори срок е по инвалидност или стипендия на ученик без родители или с един родител, то тя се полага от 1 февруари до 30 септември. Ще получиш стипендия за всеки месец от периода, за който ти се полага, ако през това време не прекъснеш обучението си, не преминеш в неприсъствена форма на обучение и не получиш наказание с решение на педагогическия съвет.

Какво да направя за да кандидатствам за ученическа стипендия?

Трябва да попълниш молба-декларация, да приложиш към нея исканите документи и да ги предадеш на класния си ръководител в срок. Молба–декларацията е по образец и можеш да я изтеглиш ОТ ТУК.

Всички полета ли са задължителни за попълване в молба-декларацията?

В молба-декларацията е задължително да посочиш трите си имена, адрес, училище, клас, паралелка, учебния срок на учебната година, за който кандидатстваш за отпускане на стипендия и да я подпишеш. Има и други задължителни полета, но те зависят от вида на стипендията, за която кандидатстваш.

Кои са другите задължителни полета в молба-декларацията при кандидатстване за стипендия за отличен успех?

Необходимо е да попълниш и общия си успех. При подаване на документи за І-ви срок се посочва общия успех от предходната учебна година. При подаване на документи за ІІ-ри срок се посочва общия успех от първи срок на текущата учебна година.

Кои са другите задължителни полета в молба-декларацията при кандидатстване за стипендия за инвалидност?

Необходимо е да попълниш и в полето “прилагам” вида и номера на документа, който удостоверява степента на инвалидност. Копие на този документ трябва да приложиш към молба-декларацията си.

Кои са другите задължителни полета в молба-декларацията при кандидатстване за стипендия на ученик с починал родител?

Необходимо е да попълниш и в секцията “семейно положение” името на починалия родител с отметка, че е починал, а в раздел “прилагам” да впишеш номера на смъртния акт. Към молба-декларацията трябва да приложиш копие на смъртния акт.

Кои са другите задължителни полета в молба-декларацията при кандидатстване за социална стипендия?

В този случай всички полета в молба-декларацията са задължителни. Задължително е и полагането на подпис от един от твоите родители и прилагане на съответните документи, доказващи обстоятелствата по нея.

Как да определя членовете на моето семейството при попълване на молба-декларация за социална стипендия?

Отговорът на този въпрос се съдържа в текста на §1 от Допълнителните разпоредби на ПМС 207 от 3 октомври 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основно образование:
“Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи се, включително и на платено обучение, войници или нетрудоспособни. В случаите на повторен брак на майката или бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга).”

Как да определя дохода на моето семейство при попълване на молба-декларация за социална стипендия?

Месечния доход на член от семейството ще определиш като сумата от доходите, получени от отделните членове на семейството през последните 6 месеца разделиш на 6 и получения резултат разделиш на броя на членовете на семейството.

Какво включва сумата на доходите?

Отговорът на този въпроса се съдържа в текста на §3 от Допълнителните разпоредби на ПМС 207 от 3 октомври 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основно образование:
“В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: заплати, включително обезщетения за временна нетрудоспособност; пенсии, без добавките за чужда помощ на инвалидите; обезщетения за безработица и социални помощи; компенсации към всички видове плащания; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от декларатора по силата на това постановление; търговия; продажба на селскостопанска продукция; занятия; дивиденти от акции и други доходи. Молбата-декларация за дохода на семейството трябва да бъде подписана и от родителя (попечителя) на ученика и към нея да се приложат съответните документи.”

2 Comments

  1. Стоян Чакъров казва:

    Кога и в колко часа ще се проведе началото на учебната година.

  2. Петя Стойкова казва:

    Тази годита ще има ли прием след завършено основно образование??
    Какви са професионалните паралелки и може ли в тях след 8 клас??

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>