СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

Официалното място за информация и за връзка с вас – наши настоящи, бивши и бъдещи ученици и родители

Правна информация

Автор: Иванка Дачева

СУ “Свети Константин – Кирил Философ” поддържа този  уеб сайт с цел подобряване на обществения достъп до информация относно своите  инициативи и политики.

Публикуваната в сайта информация е от общ характер. Посетителите сами преценят рисковете и поемат отговорността за всички свои решения  и действия, взети на базата на съдържащата се в сайта информация. СУ “Свети Константин – Кирил Философ”  не поема и не носи  отговорност за каквито и да било щети или загуби, произтичащи от информацията получена чрез този сайт.

Цялото съдържание на този сайт е собственост на СУ “Свети Константин -Кирил Философ” – гр. Пловдив. Нищо, съдържащо се в този сайт, не може да бъде копирано или използвано под каквато и да е форма, освен ако не е получено предварително изрично писмено съгласие на директора на СУ “Свети Константин -Кирил Философ” – гр. Пловдив.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

І.Въведение

1. Общ регламент за защита на личните данни

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните -членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава “правата и свободите” на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.

2. Обхват очертан от Общия регламент за защита на данните

Материален обхват (член 2) – Общият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни (например ръчно и на хартия), които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.

Териториален обхват (член 3) – правилата на Общия Регламент ще важат за всички администратори на лични данни, които са установени в ЕС, които обработват лични данни на физически лица, в контекста на своята дейност. Ще се прилага и за администратори извън ЕС, които обработват лични данни с цел да предлагат стоки и услуги или ако наблюдават поведението на субектите на данни, които пребивават в ЕС.

3. Понятия

„Лични данни” – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице, както и всяка друга информация, която се определя от приложимото право като лични данни;

„Специални (чувствителни) категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация , както и всички други лични данни, които се определят от приложимото право като специални.

„Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор” – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

„Профилиране” – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Нарушение на сигурността на лични данни” – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Основно място на установяване “ – седалището на администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде мястото, където се намира централното му управление в Съюза, или ако обработващият лични данни няма централно управление в Съюза, мястото на установяване на обработващия лични данни в Съюза, където се осъществяват основните дейности по обработването.

Ако администраторът е със седалище извън ЕС, той трябва да назначи свой представител в юрисдикцията, в която администраторът работи, за да действа от името на администратора и да се занимава с надзорните органи. (Член 4 т.16) от ОРЗД)

„Получател” – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

„Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

ІІ. Декларация относно политиката по защита на личните данни

1. Ръководството на СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ се ангажират да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на “правата и свободите” на лицата,  чиито лични данни СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Администраторът се задължава да осигури съответствието на всички дейности, които извършва, по събиране и обработване на лични данни, съгласно изискванията на ОРЗД.

2. В съответствие с Общия регламент към тази политика са описани и други релевантни документи, както и свързани процеси и процедури.

3. Настоящата политика се отнася до всички дейности по обработването на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията на СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ обработва от различни източници.

4. Администраторът води Регистър на дейностите по обработване. В случаите, когато воденето на регистъра е възложено на Длъжностното лице по защита на данните/отговорника по защита на личните данни, то отговаря за въвеждането в този регистър на всякакви промени в дейностите на СУ „Св. Константин-Кирил Философ“, както и на всички други допълнителни изисквания, в т.ч. оценки на въздействието върху защитата на данните. Този регистър трябва да бъде на разположение по искане на надзорния орган.

5. Тази политика се прилага за всички служители/работници (и заинтересовани страни) на СУ „Св. Константин-Кирил Философ“, както и за обработващите и членовете на техния персонал. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай, че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в най-къс възможен срок на съответните държавни органи за ангажиране на наказателна отговорност.

6. Трети страни, които работят с или за СУ „Св. Константин-Кирил Философ“, в т.ч. партньори, външни доставчици, клиенти и др., както и които имат или могат да имат достъп до личните данни на администратора, са длъжни да се запознаят и съобразят с тази политика. Администраторът е длъжен да сключи споразумение за поверителност на данните с всяка трета страна, на която предоставя достъп до личните данни, обработвани от него, което дава право на СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения, освен ако обработването не се изисква от правото на ЕС или от правото на държава-членка.

ІІІ. Задължения и отговорности по Регламент (ЕС) 2016/679  

1. СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ е администратор на данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и носи цялата отговорност и рисковете от евентуално несъответствие с изискванията на ОРЗД, включително е отговорен за разработване и насърчаване на добри практики в областта на обработване на личните данни в СУ „Св. Константин-Кирил Философ“.

2. Обработващ лични данни е всяко лице извън организацията на администратора, което обработва пряко личните данни от името на администратора – съхранява, дигитализира, каталогизира и т.н. цялата информация.;

3. Спазването на законодателството за защита на данните е отговорност на всички служители на СУ „Св. Константин-Кирил Философ“, които обработват лични данни, в зависимост от задълженията им длъжностните характеристики.

4. Политиката за обучение на СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ (Политика за провеждане на обучение (GDPR_POL_02)) определя специфичните изисквания за обучение и осведомяване във връзка с конкретните роли на служителите/работници на СУ „Св. Константин-Кирил Философ“.

ІV. Принципи за защита на данните

Цялото обработване на лични данни трябва да се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.

1. Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.

Законосъобразно – да идентифицира законна основа, преди да обработва лични данни. Това са т. нар “основания за обработване”, например „съгласие“. Съгласието на субекта  е едно от основанията за обработване на личните данни. Такова може да бъде също  изпълнение на договор или законен интерес на администратора, в които случаи съгласие не е нужно да бъда давано.

Добросъвестно – за да може обработването да бъде добросъвестно, администраторът на данни трябва да предостави определена информация на субектите на данни, необходима във всеки конкретен случай и за всяка конкретна цел, по разбираем, кратък и достъпен за субекта на данни начин. Това важи независимо дали личните данни са получени директно от субектите на данни или от други източници.

Прозрачно – Регламент (ЕС) 2016/679 поставя изисквания относно това, каква информация трябва да бъде предоставена на разположение на субектите на данни, която е обхваната от принципа за “прозрачност”, регламентиран в членове 12, 13 и 14 от ОРЗД. Съгласно цитираните разпоредби на ОРЗД, информацията трябва да бъде съобщена на субекта на данните в разбираема форма, като се използва ясен и разбираем език, т.е. декларациите за поверителност, които се подписват от субектите на данни, трябва да бъдат подробни и конкретни, разбираеми и достъпни.

Правилата за уведомяване на субекта на данни от СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ са определени в Процедура за прозрачност при обработката на лични данни (Процедура 1).

Специфичната информация, която трябва да бъде предоставена на субекта на данните, трябва да включва като минимум:

•      данни, които идентифицират администратора и данните за контакт на администратора и, ако има такъв, на представителя на администратора;

•      целите на обработването, за което личните данни са предназначени както и правното основание за обработването;

•      периода, за който ще се съхраняват личните данни;

•      съществуването на следните права -  да поиска достъп до данните, коригиране, изтриване (право „да бъдеш забравен“), ограничаване на обработването, както право на възражение срещу условията (или липсата на такива) във връзка с упражняването на тези права;

•      категориите лични данни;

•      получателите или категориите получатели на лични данни, където това е приложимо;

•      където е приложимо, дали администраторът възнамерява да прехвърли личните данни към получател в трета страна и нивото на защита на данните;

•      всякаква допълнителна информация, необходима да се гарантира добросъвестно обработване.

2. Лични данни могат да се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели.

Данните, получени за конкретни цели, следва да се събират и обработват само за тези цели, които съответстват на дейностите по обработване, включени в Регистъра на дейностите по обработване на данни (чл. 30 ОРЗД) на СУ „Св. Константин-Кирил Философ“.

Процедура за прозрачност при обработката на лични данни определя съответните правила.

3. Личните данни, които администраторът събира, трябва да бъдат ограничени до това, което е необходимо за съответната цел на обработване .

4. Личните данни трябва да бъдат точни и актуални във всеки един момент, и да са положени необходими усилия, за да е възможно незабавно (в рамките на възможните технически решения) изтриване или коригиране.

•      Данните, които се съхраняват от администратора на данни, трябва да бъдат преглеждани и актуализирани при необходимост. Не трябва да се съхраняват данни, в случаите, когато има вероятност да не са точни.

•      Длъжностното лице за защита на данните / отговорникът по защита на данните трябва да гарантира, че целият персонал е обучен в значението на събирането на точни данни и поддържането им.

•      Също така, задължение на субекта на данните е да декларира, че данните, които предават за съхраняване от СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ са точни и актуални. Попълването на формуляр от субекта на данни, предназначени за администратора, ще включва изявление, че съдържащите се в него данни са точни към датата на подаване.

•      От служителите / работниците ( клиентите / други) трябва да се изисква, да уведомяват СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ за всякакви промени в обстоятелствата, за да могат да се актуализират записите на лични данни. Инструкции и правила за актуализиране на записите се съдържат. Отговорността на СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ е да гарантира, че всяко уведомление относно промяната на обстоятелствата е записано и се предприемат действия.

5. Личните данни трябва да се съхраняват в такава форма, която позволява субектът на данните да бъде идентифициран за периода, необходим за обработването.

•      Когато личните данни се запазват след срока на обработването, те ще бъдат  съхранявани по подходящ начин (минимизирани, криптирани, псевдонимизирани), за да се защити самоличността на субекта на данните в случай на нарушение на данните.

•      Лични данни ще бъдат пазени в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните (Процедура 2) и след като е преминал срокът  им на съхранение, те трябва да бъдат надлежно унищожени по указания в тази процедура ред.

•      Длъжностното лице за защита на данните / Отговорникът по защита на данните специално трябва да одобри всяко запазване на данни, което надхвърля срока на съхранение, дефиниран в Процедура за съхраняване и унищожаване на данните (Процедура 2) и трябва да гарантира, че обосновката е ясно определена и е в съответствие с изискванията на законодателството за защита на данните. Това одобрение трябва да бъде писмено.

6. Личните данни трябва да бъдат обработени по начин, който гарантира подходяща сигурност (чл. 24, чл. 32 от ОРЗД)

Длъжностното лице за защита на данните / Отговорникът по защита на данните ще извърши първоначална оценка на въздействието, когато такава се налага, като вземе предвид всички обстоятелства, свързани с операциите по обработване на данни от СУ „Св. Константин-Кирил Философ“.

Във всеки конкретен случай, когато има нарушение на защитата на лични данни, ДЛЗД/отговорникът/съответното отговорно лице в предприятието на администратора следва да извърши оценка на риска и при отчитане на висок риск да уведоми надзорния орган и/или субекта на данни. При съобразяване на риска в конкретния случай, Длъжностното лице по защита на данните трябва да разгледа степента на евентуална вреда или загуба, която може да бъде причинена на физическите лица (напр. персонал или клиенти), ако възникне нарушение на сигурността, всяка вероятна вреда за репутацията на администратора, включително евентуална загуба на доверие на клиентите и др.

7. Спазване на принципа на отчетност.

Регламент (ЕС) 2016/679 включва разпоредби, които насърчават отчетността и управляемостта и допълват изискванията за прозрачност. Принципът на отчетност в чл. 5, пар. 2 изисква от администратора да докаже, че спазва останалите принципите в ОРЗД и изрично заявява, че това е негова отговорност.

СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ ще доказва спазването на принципите за защита на данните чрез прилагане на политики по защита на данните, като се присъединява към кодекси за поведение, внедрява подходящи технически и организационни мерки, както и чрез приемане на техники по защита на данните на етапа на проектирането и защита на данните по подразбиране, оценка на въздействието върху защитата на личните данни, процедура за уведомяване за нарушаване на лични данни и т.н.

 V. Права на субектите на данни

1. Съгласно ОРЗД субектът на данни има следните права по отношение на обработването на личните му данни:

•      Да получи информация за личните данни, свързани с него, които се обработват от администратора, и за целта, за която се обработват, включително да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни и третите страни, на които данните се предават;

•      Да поиска копие от своите лични данни от администратора;

•      Да иска от администратора коригиране на лични данни, когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;

•      Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен”);

•      Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;

•      Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;

•      Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.

•      Да се обърне с жалба до надзорен орган, ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;

•      Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

•      Да оттегли съгласието си  за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

•      Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;

•      Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;

2. СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ осигурява условия, които да гарантират упражняването на  тези права от субекта на данни:

•      Субектите на данни могат да направят искания за достъп до данни, както е описано в процедурата за Процедура за управление на исканията от субектите (Процедура 3); тази процедура също така описва как СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ ще гарантира, че отговора на искането на субекта на данни отговаря на изискванията на Общия регламент.

•      Когато исканията на субект на данни са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ може или да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията, комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

•      Субектите на данни имат право да подават възражения до СУ „Св. Константин-Кирил Философ“, свързани с обработването на личните им данни.

VІ. Сигурност на данните

1. Служителите на администратора, които съгласно длъжностните си характеристики имат задължение да обработват определени лични данни от името на администратора са длъжни да осигурят сигурността при обработването и съхраняването на данните от тяхна страна, включително да гарантират, че няма да разкриват данните на трети страни, освен ако СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ не е дал такива права на тази трета страна за достъп до данните (например, въз основа на  договор/клауза за поверителност (посочете тук ако имате разработени такива).

2. Личните данни или част от тях трябва да бъдат достъпни само за тези, които имат задължение да ги обработват/ съхраняват, като достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа.  Всички лични данни трябва да се съхраняват например:

•      в самостоятелна стая с контролиран достъп; и/или в заключен шкаф или в картотека; и/или

•      ако е компютъризирана, защитена с парола в съответствие с вътрешните изисквания посочени в организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация (например правила за контрол на достъпа) ; и / или

•      съхранявани на преносими компютърни носители, които са защитени в съответствие с организационните и технически мерки за контролиране на достъпа до информация.

3. Да се създаде организация, която да гарантира, че компютърните екрани и терминалите не могат да бъдат гледани от друг, освен от оторизираните служители / работници на СУ „Св. Константин-Кирил Философ“. От всички служители / работници се изисква да бъдат обучени и да приемат съответните договорни клаузи / декларация за спазване на организационните и технически мерки за достъп, както и правилата за заключване на работните станции, преди да им бъде предоставен достъп до информация от всякакъв вид.

4. Записите върху хартиен носител не трябва да се оставят там, където  могат да бъдат достъпни от неоторизирани лица и не могат да бъдат изваждани от определените офисни  помещения без изрично  разрешение. Веднага щом хартиените документи вече не са необходими за текущата работа по поддръжката на клиенти, те трябва да бъдат унищожени в съответствие със създадена за това процедура/правила и съответен протокол.

5. Личните данни могат да бъдат изтривани или унищожавани само в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните (Процедура 2). Записите на хартиен носител, за които е изтекъл срокът за съхранение, трябва да бъдат нарязани и унищожени като “поверителни отпадъци”. Данните върху твърдите дискове на излишните персонални компютри трябва да бъдат изтрити или дисковете унищожени, съгласно изградените правила/процедури.

6. Обработването на лични данни “извън офиса” представлява потенциално по-голям риск от загуба, кражба или нарушение на лични данни. Персоналът трябва да бъде специално упълномощен да обработва данните извън обекти на администратора.

VІІ. Разкриване на данни

1. СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ трябва да осигури условия, при които личните данни не се разкриват на неупълномощени трети страни, което включва членове на семейството, приятели, държавни органи, дори разследващи такива, ако има основателно съмнение, че не се изискват по установения ред. Всички служители/работници трябва да бъдат предпазливи, когато се поиска от тях да разкрият съхранявани лични данни за друго лице на трета страна. Важно е да се има предвид, дали разкриването на информацията е свързано или не с нуждите на дейността, извършвана от организацията.

Необходимо е на служителите да се извърши специално обучение и периодични инструктажи с цел да се избегне рискът от такова нарушение.

2. Всички искания от трети страни за предоставяне на данни трябва да бъдат подкрепени с подходяща документация  и всички такива разкривания на данни трябва да бъдат координирани с Длъжностното лице за защита на данните / Отговорникът за защита на данните, което да даде становище.

3. Личните данни ще се предоставят на компетентните публични власти при и по повод упражняване на техните властнически правомощия.

VІІІ. Съхраняване и унищожаване на данните

1. СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период, отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани данните.

2. СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ може да съхранява данни за по-дълги периоди единствено, ако личните данни ще бъдат обработвани за целите на архивиране, за цели в обществен интерес, научни или исторически изследвания и за статистически цели,  и само при изпълнението на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните.

3. Периодът на съхранение за всяка категория лични данни е посочен в процедурата за Процедура за съхраняване и унищожаване на данните (Процедура 2) както и на критериите, използвани за определяне на този период, включително всякакви законови задължения, изискващи от СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ да запази данните.

4. Процедура за съхраняване и унищожаване на данните (Процедура 2), както и (ако сте изработили) правилата за унищожаване на информацията върху неизползвани  записващи носители СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ ще се прилагат във всички случаи.

5. Личните данни трябва да бъдат унищожени, съгласно принципа за гарантиране подходящо ниво на сигурност (чл. 5, пар. 1 б. е) от Общия регламент) – включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

ІХ. Трансфер на данни

 СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ не осъществява трансфер на данни по смисъла на ОРЗД

Х. Регистър на обработванията на данни (инвентаризация на данните)

1. СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ е създал процес на инвентаризация на данните като част от своя подход за справяне с рисковете и възможностите в процеса на спазване на политиката за съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. При инвентаризацията на данните в (СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ и в работния поток от данни се установяват:

•      бизнес процесите, които използват лични данни;

•      източниците на лични данни;

•      броя на субектите на данни;

•      описание на категориите лични данни и елементите на във всяка категория;

•      дейностите по обработване;

•      целите на обработването, за което личните данни са предназначени;

•      правното основание за обработването;

•      получателите или категориите получатели на личните данни;

•      основните системи и места за съхранение;

•      всички лични данни, които подлежат на трансфери извън ЕС;

•      сроковете за съхранение и заличаване.

2. СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ е наясно с рисковете, свързани с обработването на определени видове лични данни.

3. СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ оценява нивото на риска за лицата, свързани с обработването на личните им данни. Когато е задължително се извършват оценки на въздействието върху защитата на данните във връзка с обработването на лични данни от СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ и във връзка с обработването, предприето от други организации от името на СУ „Св. Константин-Кирил Философ“.

4. СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ управлява всички рискове, идентифицирани от оценката на въздействието, с цел да се намали вероятността от несъответствие с правилата, заложени при изготвяне на оценката.

Когато вид обработване може да доведе до висок риск за правата и свободите на физическите лица, по-специално с използване на нови технологии и като се вземат предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, преди да пристъпи към обработване СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ следва да извърши оценка на въздействието на предвидените операции по обработване върху защитата на личните данни. Една обща оценка на въздействието може да разглежда набор от подобни операции по обработване, които представляват подобни високи рискове.

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

Общи положения

Тази политика се прилага от СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ по отношение на използването на следната интернет страница: http://www.kkfilosof.com, във връзка с използването на „бисквитки“.

Тази политика е част от Общата политика на администратора за защита на личните данни, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните.

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на посочената Интернет страница.

Цел на използването на „бисквитките“ (cookies)

Събирането на информация и данни от потребители чрез системата на „бисквитките“ се използва с цел подобряване на услугата на Администратора по отношение използваемостта на уебсайта и показване на най-подходящата информация на този уебсайт.

Какво представляват „бисквитките“

„Бисквитките“ са данни, които се изпращат до браузъра на потребителя и се съхраняват на неговия компютър или друго мобилно устройство временно (когато не се съхраняват за постоянно на мобилното устройство) или за дълъг период от време.

Видове бисквитки, използвани от Администратора

Администраторът използва само Задължителни бисквитки. Тези бисквитки са необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции.

Администраторът НЕ извършва пазарни проучвания, НЕ събира информация за предпочитани страници, брой на споделянията, харесвания за дадена статия и др.

Права на потребителите във връзка с използване на бисквитките

Потребителят може сам да избере дали да приеме бисквитките или не. Браузърът може да бъде настроен така, че да уведомява потребителя всеки път, когато се получава бисквитка на неговия компютър – така потребителят има възможност да приеме или откаже дадена бисквитка.

Следва да се има предвид, че промените в браузъра, с които се отхвърля използването на Задължителни бисквитки, могат да попречат на правилната работа на уебсайта.

Контакти с Администратора на данни

Всякакви въпроси, коментари и искания, свързани с настоящата Политика за бисквитките, изпращайте на следния имейл адрес: su_kkfilosof@kkfilosof.com